அன்ன சத்திரம் ஆயிரம் வைத்தல்,

ஆலயம் பதினாயிரம் நாட்டல்,

பின்னயவை யாவும், புண்ணியம் கோடி

ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல்

 

logo

Our Mission

To propagate "Humanity and Nationality" among future generation

Our Vision

To Ensure that atleast one member of every under privileged family in india gets educated and employed

Download Application